Fraktionsløsninger

Styrk jeres grønne profil med et innovativt, bæredygtigt fraktionsanlæg – en ideel løsning til affaldssortering for byområder og større boligenheder. Den avancerede stationære løsning kan betjene boliger placeret op til to kilometer fra centralen – oplagt for fraktioner som restaffald, småt, pap, papir og plast

Vores fraktionsløsninger er kendetegnet ved moderne, pladsbesparende anlæg med fokus på en grønnere og mere bæredygtig profil for byområder.

Denne type anlæg anvendes typisk ved større affaldsmængder end 10m3/dag.

Globalt fodaftryk
Bæredygtighed er en vigtig del – og det er hér, vores fraktionsløsninger kommer ind i billedet.

Vores fraktionsløsninger sikrer, at affald kun afhentes efter behov og CO2 belastningen er derfor mindre i forhold til andre renovationsløsninger.

Indbygges nemt

Større fraktionsløsninger kan med fordel tænkes ind i projekteringsfasen, når det gælder nye bydele eller ved byfornyelse. Der er mulighed for at placere affaldsbeholdere i mindre magasinrum og indkast placeret direkte i terræn.

Fjerner affaldet fra bybilledet
Al håndtering af affald sker i en central, hvor alle mekaniske dele og opsamlingscontainere er placeret.

Det store spørgsmål er altid; hvordan undgår vi opbevaring af skrald i gårdmiljøer?

Med et fraktionsopdelt centralsug kan det helt eller delvist undgås at opbevare affald i gårdområder eller tilsvarende – det eneste synlige element i affaldshåndteringen er et indkast, der er specialindrettet til de forskellige fraktioner.

Indkaststedere placeres efter ønske og behov.

Forurening og miljø

Ved at tænke centralsug ind i byplanlægningen kan CO2-belastningen fra renovationsbiler reduceres, da disse ikke skal rundt i hele byen for at hente affald, men derimod blot tømmer affaldet fra én placering.

Fraktionering

Affaldssortering er både muligt i større og mindre anlæg. Vores stationære løsninger kan udbygges til at opfylde alle renovationsbehov, hvilket giver mulighed for at fjerne flere fraktioner, det kan fx være; småt pap, plast, bioaffald og papir.

Bedre udsyn og ingen lugtgener

Traditionelle skraldespande er uhygiejniske og optager meget plads i gadebilledet. Dette undgås ved at benytte en fraktionsløsning.

Eliminerer skadedyr

Alle vores løsninger er lukkede systemer. Det er derfor ikke muligt for mus, rotter eller andre skadedyr at komme i kontakt med affaldet.

Rene områder

Faciliteter omkring renovationsområder med centralsugsløsningen kan nemt holdes rene og pæne, da ingen overfyldte skraldespande præger bybilledet eller gårdmiljøet, hvilket giver færre gener fra insekter eller dårlig lugt.

Mindre CO2

Fraktionsløsningen er den grønneste og mest bæredygtige renovationsløsning, vi har – og i en verden med fokus på at mindske energiforbruget er denne løsning det grønne valg, når det fx gælder byfornyelses- og byudviklingsprojekter.

Med en fraktionsløsning er renovationskøretøjer i bybilledet fortid, hvilket resulterer i mindre trafik på området, som i sidste ende reducerer belastning af CO2, NOx osv.

Vores affaldscontainere er intelligente og udstyret med forskellige sensorer, hvorfor dataopsamling og løbende logging sikrer, at affaldet kun hentes, når der er behov for det – det er slut med at hente halvfyldte beholdere/containere.

Fraktionsløsningen er det naturlige valg for den ansvarlige projektudvikler med øje for affaldssortering og miljø.

Fraktionering

Vores fraktionsanlæg hjælper beboere med sortering af affald. Det kan fx være restaffald, pap, papir og plast, hvor der for hver fraktion opstilles én afpasset container. De enkelte fraktioner afhentes uafhængigt af hinanden, når opsamlings containeren er fyldt. Ved at bruge moderne teknologi og IoT sikres, at alle fraktioner lander i den rigtige container.

Kontakt os

Kom i kontakt med vores direktør

Frank Frederiksen 

Tlf.: +45 20 32 62 14
E-mail: ff@aerbin.dk

Ceres Byen - Århus

<p>Ceres Byen er en ny, inspirerende bydel i hjertet af Aarhus. Bydelen er en åben invitation til alle om at træde ind i et levende miljø, hvor smukke gamle bygninger, moderne arkitektur og grønne miljøer udgør rammen om boliger, erhvervsliv, butikker og uddannelsesmiljø.<br /> Ca. 2.000 mennesker får deres hjem i Ceres Byen, hvor 1.100 attraktive boliger bliver opført. På VIA University College vil 5.500 studerende få deres daglige gang, ligesom butikker og erhvervsliv også vil få adresse i Ceres Byen. Det giver mulighed for at bo, arbejde og læse i bydelen. <a href="http://ceresbyen.dk/om-ceresbyen/">Udforsk</a></p>